Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.centrumuwaznosci.pl

Niniejsza polityka dotyczy zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z usług strony www.centrumuwaznosci.pl .

Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak w szczególny sposób dba o ochronę danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które mają na celu ochronę poufności Użytkowników strony.

Administrator Danych

Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony jest:

Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak

Nowe Smolno 5a

86-061 Brzoza

Kontakt z Administratorem:

 • Listownie: Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak, Nowe Smolno 5a, 86-061 Brzoza
 • Elektronicznie: kontakt@centrumuwaznosci.pl  .

Postanowienia ogólne

Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak, Nowe Smolno 5a, 86-061 Brzoza jest Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych zebranych w związku z odwiedzaniem strony www.centrumuwaznosci.pl i korzystaniem ze świadczonych na niej usług. W przetwarzaniu danych osobowych użytkowników naszej strony korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO między innymi świadczących dla Administratora usługi hostingu.

W naszych działaniach przywiązujemy szczególną uwagę do ochrony prywatności naszych klientów.  Jednym z kluczowych jej aspektów jest ochrona praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy o to, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE  (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy Ustawie prawo telekomunikacyjne).

Jako Administrator wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowaliśmy polityki i procedury oraz regularnie uczestniczymy w szkoleniach z zasad ochrony danych aby podnieść naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności,  w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • Przetwarzane zgodnie z prawem.

Cel i zakres zbieranych danych osobowych:

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

W celu rejestracji na sesje psychoterapii i zabiegi świadczone w Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak  oraz udzielania odpowiedzi na zapytania zadane za pomocą formularza kontaktowego na stronie– w myśl zasady, która mówi, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy, lub do kontaktu przed jej zawarciem.

W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na świadczeniu usług za pośrednictwem strony www.centrumuwaznosci.pl oraz w przypadku zaistnienia konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Przesyłanie informacji na temat promocji i ofert Centrum Uważności na wskazany przez Państwa w formularzu zapisu na newsletter adres e-mail. Podstawą takiego przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda, którą można wycofać w dowolnym momencie.

Weryfikacja kwalifikacji kandydatów do superwizji grupowych. Kursów prowadzonych przez Administratora na podstawie nadesłanych skanów dyplomów, certyfikatów, indeksów lub innych dokumentów. Podstawą takiego przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Kategorie danych jakie zbieramy:

W zakresie korzystania ze strony www.centrumuwaznosci.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest przez protokół http;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania http;
 • Kodu odpowiedzi http;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.centrumuwaznosci.pl .

W przypadku zadawania pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego lub rezerwacji wizyty w Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak będziemy przetwarzać następujące dane:

 • Imię i nazwisko;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Adres IP komputera.

Nie handlujemy danymi ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Przede wszystkim Państwa dane nie są przesyłane poza granice EOG ( Europejski Obszar Gospodarczy) i nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem    portali społecznościowych

Co do zasady Facebook.pl i Instagram.com są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta.

Regulamin korzystania z Facebook.pl 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Regulamin korzystania z Instagram.com

https://help.instagram.com/581066165581870

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą serwisu Facebook.pl lub Instagram.com (tj. obserwowanie naszych postów, pozostawienie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów) to Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak. staje się również administratorem danych.

Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych  (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil  oraz inne informacje jaki są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom lecz mogą to robić portale społecznościowe. Prosimy mieć jednak na względzie że Facebook i Instagram jako administratorzy danych swoich użytkowników mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.centrumuwaznosci.pl/kontakt mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem serwisu Znany Lekarz

Co do zasady właściciel serwisu Znanylekarz.pl jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników i przetwarza je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta.

Regulamin korzystania z serwisu Znanylekarz.pl

https://www.znanylekarz.pl/regulamin

W sytuacji kiedy dokonują Państwo rejestracji na wizytę za pomocą serwisu Znanylekarz.pl- Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak. staje się również administratorem danych osobowych.

Zakres Państwa danych osobowych, które są nam przekazywane przez serwis Znanylekarz.pl to:

– Imię i nazwisko;

– Numer telefonu;

– Adres e-mail;

– Data zarezerwowanej wizyty.

Podstawą prawną przetwarzania danych, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem serwisu Znany Lekarz, jest przetwarzanie danych osoby mającej stać się stroną umowy lub będących stroną umowy.

Kto może być odbiorcą Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych jest

 • firma IT realizująca usługę utrzymania hostingu strony www i poczty elektronicznej Administratora;
 • dostawca usługi newslettera.

Z powyższymi podmiotami zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu rejestracji wizyty lub odpowiedzi na zapytania zadane za pomocą formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją usług bądź zostaną trwale usunięte.

Dane na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zbierane w związku z kwalifikacją na superwizje grupowe/ kursy organizowane przez Administratora przechowujemy do 30 dni po zakończeniu kursu, a następnie usuwamy.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Jak dbamy o przetwarzanie danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Upoważnienia

Zapewniamy, że każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarza je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Odnośniki do innych stron www

Na naszej stronie znajdują się odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę prywatności na tych stronach. Zachęcamy po przejściu na inną stronę www zapoznać się z polityką prywatności tej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony www.centrumuwaznosci.pl .

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych w związku z odwiedzinami na stronie               www.centrumuwaznosci.pl , rejestracją na wizytę w Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak lub korzystaniem z innych usług świadczonych na stronie jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości wcześniejszego umówienia się na wizytę, uzyskania odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora lub korzystania z innych usług Strony.

Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.centrumuwaznosci.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.centrumuwaznosci.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Ciasteczka jakie wykorzystujemy do funkcjonowania strony                          www.centrumuwaznosci.pl

Niezbędne pliki cookie pomagają uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie

G_ENABLED_IDPS – Służy do bezpiecznego logowania do witryny za pomocą konta Google.

PHPSESSID – Zachowuje stan sesji użytkownika dla żądań stron.

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Chodzi o to, aby wyświetlać reklamy, które są trafne i angażujące dla konkretnego użytkownika, a przez to bardziej wartościowe dla wydawców i zewnętrznych reklamodawców.

Fr – Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców.

NID – Rejestruje unikalny identyfikator identyfikujący urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator służy do kierowania reklam.

Tr – Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców.

Administrator strony www.centrumuwaznosci.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak mogą to robić Google i Facebook.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Administrator aktywował funkcję częściowej anonimizacji adresu IP użytkownika, tj. adres IP użytkownika strony jest skracany przed przekazaniem poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony www.centrumuwaznosci.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

Narzędzia dostarczane przez Facebook. Administrator strony www.centrumuwaznosci.pl korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierowane są do użytkowników strony reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do użytkowników reklam spersonalizowanych pod kątem ich zachowań na stronie www.centrumuwaznosci.pl Administrator zastosował Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwerów Facebooka w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach i tam przechowywane.

Informacje zbierane przez Pixela Facebooka nie pozwalają Administratorowi na identyfikację użytkowników strony www.centrumuwaznosci.pl . Administrator otrzymuje jedynie informacje jakie działania podjął użytkownik w ramach strony. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Administrator nie ma wpływu na takie działania Facebooka. Informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation . Z poziomu swojego konta na Facebooku można również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.SSoul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-PernakSoul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-PernakSoul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak