Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla strony

 www.centrumuwaznosci.pl

1. Definicje
Usługobiorca – użytkownik, osoba fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług strony www.centrumuwaznosci.pl .
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Usługodawca – administrator strony www.centrumuwaznosci.pl, którym jest Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak
Strona – strona internetowa www.centrumuwaznosci.pl.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych.
Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa wykonywana przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania i przechowywania na żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).
PayPal – serwis płatności elektronicznych prowadzony przez PAYPAL Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
Dotpay – serwis płatności elektronicznych prowadzony przez Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, Polska.
2. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa rodzaj i zakres usług wykonywanych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www.centrumuwaznosci.pl. Został on sporządzony w związku z wymogami art. 8, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z usług strony www.centrumuwaznosci.pl.

3. Wymogi techniczne
Dla prawidłowego funkcjonowania usług świadczonych przez Usługodawcę na stronie www.centrumuwaznosci.pl potrzebne są:
a) urządzenie z dostępem do Internetu;
b) przeglądarka obsługująca język HTML, JavaScript i pliki cookie.
4. Formy kontaktu z Usługodawcą
 Adres email: kontakt@centrumuwaznosci.pl ;
 Telefon: 500623090.
5. Zastrzeżenia
Zakazane jest dostarczenie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
6. Rodzaj i zakres usług objętych regulaminem
Usługodawca za pośrednictwem strony świadczy:
6.1 Usługi informacyjne polegające na prezentacji danych kontaktowych i usług świadczonych przez Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak
6.2 Usługę Formularz Kontaktowy- usługa dostępna na podstronie „Kontakt” umożliwiająca Usługobiorcy nieodpłatny, bezpośredni kontakt tekstowy z Usługodawcą.
6.3 Usługę Newsletter. W ramach usługi Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail), Usługodawca będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie. Newsletter zawiera informacje o oferowanych przez Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak. produktach i usługach, o aktualnych promocjach oraz inne informacje dotyczące Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczące opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp. Korzystanie z usługi newsletter jest nieodpłatne.
6.4 Usługa rejestracji na terapię lub zabiegi w zakładce Mój Zespół. W ramach usługi rejestracji Użytkownik ma możliwość wyboru specjalisty, tematu i terminu wizyty w Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak. Usługa rejestracji na wizytę jest bezpłatna. Szczegółowe zasady sprzedaży sesji terapeutycznych określa punkt 9 Regulaminu.
6.5 Usługę Panel Klienta pozwalającą zalogowanym użytkownikom na edycję swoich danych kontaktowych, dokonywanie nowych rezerwacji wizyt w Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak oraz podgląd na historię dotychczasowych wizyt. Usługa Panel Klienta jest nieodpłatna i dostępna dla osób, które dokonały już raz rezerwacji wizyty w zakładce Specjaliści.

6.6 Usługę zapisu na 30 dniowy program autoterapii online polegający na codziennym wysyłaniu przez usługodawcę filmów motywujących/ instruktażowych na adresy e-mail osób, które wyraziły chęć dołączenia do programu profilaktyki. Usługa profilaktyczna jest nieodpłatna i dostępna w zakładce Autoterapia.
6.7 Usługa zapisu na szkolenia i superwizje grupowe w zakładce Dla Specjalistów. W ramach tej usługi Użytkownik ma możliwość wyboru i zakupu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe prowadzonego w Soul-Body Union Clinic dr Joanna Lessing-Pernak. Szczegółowe zasady sprzedaży kursów określa punkt 9 Regulaminu.

7. Zawarcie i rozwiązanie umowy
1. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do jej zawarcia dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy na Stronie bezpłatnie. Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.
3. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi bez konsekwencji prawnych.
8. Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Szczegółowe zapisy na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znaleźć można w Polityce Prywatności.
9. Rezerwacja wizyt u specjalistów
9.1. Proces rejestracji na wizytę u specjalisty
a) Należy wybrać specjalistę, do którego chce się dokonać rezerwacji.
b) Następnie należy wybrać datę i godzinę spotkania. Cena wizyty wskazana w tym kroku jest ceną brutto, w kolejnych krokach nie są doliczane dodatkowe opłaty. Sesje terapeutyczne odbywają się on-line z wykorzystaniem przekazu audio-wideo.
c) Zawarcie umowy. W celu rejestracji wizyty należy zalogować się do swojego Panelu Klienta, lub w przypadku pierwszej wizyty wprowadzić imię i nazwisko, oraz kontaktowy adres e-mail i numer telefonu. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce Prywatności. Istnieje możliwość zalogowania się przy pomocy danych dostępowych Facebook lub Google.
d) Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści, zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez Konsumenta oraz dokonania płatności przy pomocy platform PayPal lub Dotpay. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Ze względu na specyfikę płatności elektronicznych, zapłata za zamówienie możliwa jest wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
e) Usługobiorcy będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@centrumuwaznosci.pl . Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
f) Usługodawca przekazuje Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty e-mail.
g) Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu wizyty u specjalisty.

9.2 Proces zakupu kursu/uczestnictwa w superwizji grupowej.
a) Aby móc uczestniczyć w kursie/ superwizji grupowej należy spełnić następujące warunki:
– ukończony 18 rok życia;
– wykonywanie pracy w obszarze pomocowym lub bycie studentem kierunku pomocowego;
– wysłanie na adres kontakt@centrumuwaznosci.pl skanu lub zdjęcia dyplomu, certyfikatu, zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie, którego uprawia się zawód, w przypadku studentów zdjęcia indeksu strony ze zdjęciem i podsumowania ostatniej sesji z pieczątką;
– udział w szkoleniu ma służyć do rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych;
– zachowanie w dyskrecji wszystkich informacji dotyczących uczestników i ich klientów, które uzyskano podczas szkolenia, zwłaszcza w przypadku identyfikacji osób superwizowanych;
– Jako czynny uczestnik – prezentujący case study należy zadbać o zmianę imion, zawodów, miejsca zamieszkania celem uniemożliwienia identyfikacji osoby omawianej.
b) Wybrać kurs/ superwizję grupową.
c) Należy zaznaczyć rodzaj, datę i godzinę kursu/ superwizji grupowej. Cena wskazana w tym kroku jest ceną brutto, w kolejnych krokach nie są doliczane dodatkowe opłaty. Kursy/ superwizje grupowe odbywają się on-line z wykorzystaniem przekazu audio- wideo.
d) Zawarcie umowy. W celu rejestracji kursu/ superwizji grupowej należy wprowadzić do formularza imię i nazwisko , oraz kontaktowy adres e-mail i numer telefonu lub zalogować się do swojego Panelu Klienta. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce Prywatności. Istnieje możliwość zalogowania się przy pomocy danych dostępowych Facebook lub Google.
h) Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści, zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez Konsumenta oraz dokonania płatności przy pomocy platform PayPal i Dotpay. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Ze względu na specyfikę płatności elektronicznych, zapłata za zamówienie możliwa jest wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
e) Usługobiorcy będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@centrumuwaznosci.pl . Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
f) Usługodawca przekazuje Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty e-mail.
g) Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu kursu/ superwizjigrupowej.
9.3 Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności przy pomocy platformy płatniczej, której użyto do przelewu za usługę. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
10. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
2. W przypadku zmiany regulaminu jego doręczenie Usługobiorcy następuje poprzez udostępnienie na Stronie.
3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie.
4. Korzystanie przez Usługobiorcę ze usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-04-2020